REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EXCELLENT HOME DANIEL JÓŹWIAKOWSKI

obowiązujący od dnia 25.10.2021 roku


§ 1. SŁOWNICZEK

Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy (o ile taka forma dostarczenia Towaru jest możliwa u Sprzedawcy) lub odbiór w sklepie stacjonarnym (salonie) Sprzedawcy, który oferuje odbiór w salonie

b. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostaw Towarów – firmę kurierską, operatora skrzynek pocztowych (paczkomat).

c. Infolinia BOK - telefoniczne centrum obsługi Użytkownika Sklepu Internetowego dostępne pod nr tel. +48 888 020 345 za pośrednictwem, którego Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie podczas połączenia telefonicznego.

d. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

e. Klient-Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów-Przedsiębiorców, co jest wprost określone, w pozostałych przepadkach zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu dotyczące Klientów.

f. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie Internetowym.

g. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, utworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji przez Klienta, gdzie gromadzone i przechowywane są dane w szczególności dotyczące zamówień Klienta oraz jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.

h. Regulamin – niniejszy Regulamin.

i. Rejestracja – założenie przez Klienta konta w Sklepie Internetowym.

j. Sprzedawca – Usługodawca lub przedsiębiorca współpracujący z Usługodawcą oferujący towary z oferty Excellent Home Daniel Jóźwiakowski korzystający z funkcjonalności i zasobów Serwisu w celu zaproszenia Użytkowników do zawarcia umowy sprzedaży.

k. Sklep lub Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.excellent-home.pl/ prowadzony przez Excellent Home Daniel Jóźwiakowski, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

l. Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, w tym dodatki i meble oferowane przez Usługodawcę oraz Dodatki i Meble oferowane przez przedsiębiorców współpracujących z Usługodawcą oferujących towary z oferty Excellent Home Daniel Jóźwiakowski. Towar jest fabrycznie nowy.

m. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Excellent Home Daniel Jóźwiakowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

n. Usługodawca - Daniel Jóźwiakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Excellent Home Daniel Jóźwiakowski z siedzibą w Piaskach, adres: Piaski nr 13A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczego prowadzonej przez Ministra Gospodarki, do którego został przypisany NIP: 6192052816 oraz REGON: 387834060.

o. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

p. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego.

q. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sklep Internetowy działający pod adresem https://www.excellent-home.pl prowadzony jest przez Daniela Jóźwiakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Excellent Home Daniel Jóźwiakowski z siedzibą w Piaskach, adres: Piaski nr 13A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczego prowadzonej przez Ministra Gospodarki do którego przypisany został NIP: 6192052816 oraz REGON: 387834060.

2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Dane kontaktowe:
Excellent Home Daniel Jóźwiakowski
Piaski 13a
63-645 Łęka Opatowska
email: kontakt@excellent-home.pl
Numer telefonu: +48 888 020 345 

4. Sklep umożliwia nawiązanie kontaktu handlowego między stronami transakcji za pomocą sieci Internet. Klientem, składającym zamówienia i dokonującym zakupów w ramach Sklepu Internetowego, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych.

5. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.


§ 3. PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Celem działalności Sklepu jest umożliwienie stronom zawarcia Umowy Sprzedaży towarów wymienionych w ogłoszeniu handlowym Sklepu i zamieszczonych na stronie https://www.excellent-home.pl w czasie składania przez Klienta zamówienia.

2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe. Ceny nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie Towary występujące w Sklepie są fabrycznie nowe, legalnego pochodzenia, posiadają (jeśli jest to wymagane) instrukcje użytkowania oraz atesty dopuszczające do obrotu handlowego w Polsce.

4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Dodatkowo mogą być podawane ceny z dopiskiem „netto”, które nie zawierają podatku VAT.


§ 4. ZAMÓWIENIA

1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Usługodawca oraz Klient.

2. Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie https://www.excellent-home.pl) po przejściu całej procedury składania Zamówienia.

3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).

4. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.

5. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towaru w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 50 sztuk łącznie. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk Towarów wymaga kontaktu z personelem Usługodawcy.

6. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”), co oznacza, że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem dochodzi do skutku.

7. Usługodawca może wyłączyć Klientowi możliwość składania Zamówień pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

10. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§ 5. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

Szczegóły tutaj.


§ 6. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY

Szczegóły tutaj.


§ 7. REKLAMACJE I ZWROT TOWARU

Szczegóły tutaj.


§ 8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest Daniel Jóźwiakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Excellent Home Daniel Jóźwiakowski z siedzibą w Piaskach, adres: Piaski nr 13A, 63-645 Łęka Opatowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczego prowadzonej przez Ministra Gospodarki, do którego został przypisany NIP: 6192052816 oraz REGON: 387834060.

2. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji Zamówienia. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku zakupu Towaru, dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży naszych Towarów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika Sklepu w sklepie on-line, marketingu towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu Towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów.

5. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywane będą do firm obsługujących Sprzedawcę w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla Sprzedawcy działania marketingowe. W przypadku Klientów, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę Towaru.

6. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczania przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

7. W szczególności każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

9. Sklep internetowy DAN-MEM Daniel Jóźwiakowki wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym) podczas przeglądania Sklepu Internetowego, pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie stron Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Sklepu), badanie ruchu Użytkowników. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie Internetowym za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego. Użytkownik Sklepu Internetowego może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu Internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu Internetowego.

11. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: https://www.excellent-home.pl


§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

4. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:

1) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów;

2) wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy;

3) sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;

5. Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.

6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 z póź. zm.). Do Umów zawartych w ramach Sklepu Internetowego stosuje się postanowienia wiążącej strony umowy o współpracy, o ile taka została zawarta.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu Internetowego https://www.excellent-home.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego http://ww.excellent-home.pl/ przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie Internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 (czternastu) dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu i innych danych dotyczących Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Z wyłączeniem spraw, w których drugą stroną stosunku prawnego jest Konsument, sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umów zawartych pomiędzy stronami w ramach Sklepu Internetowego, o ile Umowa pomiędzy Excellent Home Daniel Jóźwiakowski i Klientem nie stanowi inaczej, będzie właściwy rzeczowo sąd w Kępnie. 14. Postanowienie odnoszące się do Konsumenta, zawarte w zdaniu pierwszym powyżej stosuje się również dla umów zawartych od dnia 01.01.2021 r. włącznie, przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Prawem właściwym dla zobowiązań powstałych w ramach działalności Sklepu jest prawo polskie.

6. Integralną części Regulaminu stanowią dołączone do niego załączniki:

a. Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy.

b. Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy.

Piaski, dnia 1 marca 2021 roku

Excellent Home Daniel Jóźwiakowski