1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Klient będący Konsumentem, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w jego posiadanie. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

4. Zgodnie z art. 30 Ustawy Konsument może odstąpić od Umowy informując Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego na adres do korespondencji Usługodawcy bądź na adres poczty elektronicznej Sklepu Usługodawcy: kontakt@excellent-home.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór zamieszczony jest na Stronie Internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poprzez wiadomość e-mail.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy na adres poczty elektronicznej Sklepu kontakt@excellent-home.pl przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę tę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest odesłanie Towaru Usługodawcy na adres:

Excellent Home Daniel Jóźwiakowski,
Piaski 13A,
63-645 Łęka Opatowska,

8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in.:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

14. Postanowienia dotyczące konsumenta, zawarte §8.1 do §8.13 powyżej stosuje się również dla umów zawartych od dnia 01.01.2021 r. włącznie, przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

15. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Usługodawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.

16. Klientom nie będącym Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych.

17. Reklamację można złożyć bądź za pomocą poczty elektronicznej Sklepu Usługodawcy: kontakt@excellent-home.pl bądź poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacji na adres do korespondencji Usługodawcy:

Excellent Home Daniel Jóźwiakowski,
Piaski 13A,
63-645 Łęka Opatowska

18. Elementami niezbędnymi do rozpatrzenia reklamacji są:

- dowód zawarcia umowy sprzedaży (np. paragon, faktura),
- dane Klienta: imię i nazwisko/nazwa, numer telefonu i adres mailowy do kontaktu oraz adres, pod którym znajduje się reklamowany Towar,
- dokładny opis wady Towaru.

19. W terminie 7-dni otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

20. Reklamacje Towaru rozpatrywane są w terminie 14-dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

21. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi przez niego w zgłoszeniu reklamacji.